கற்பனையாக்கப்பெட்டியை உள்ள அளவிட முறையில் வெளியேற எப்படி?

The scaled mode uses a toggle keyboard shortcut Host Key + சி. By default the Host Key in கற்பனையாக்கப்பெட்டியை is the right Ctrl key on லினக்ஸ் மற்றும் விண்டோஸ். On Mac it is the left Command Key. If you have changed your Host key you can check it by going to File -> Preferences -> Input -> Virtual Machine -> Host Key Combination .

If you are in scaled mode pressing the Host Key + சி will exit scaled mode.

ஒரு பதில் விடவும்