Jak stworzyć istniejący projekt GitHub w IntelliJ IDEA?

Oto kroki do tworzenia nowego projektu z istniejącego projektu GitHub w IntelliJ IDEA. W tym przykładzie wykorzystano projekt Kotlin, choć kroki są takie same dla każdego typu projektu.

 1. Zapewnić masz zainstalowany git. Jeśli masz już zainstalowany git następnie przejść do kroku #2.
  1. można zainstalować za pomocą menedżera pakietów git czekoladowa.
   1. Aby zainstalować pakiet czekoladowy menedżera, otworzyć wiersz polecenia administracyjnego i skopiuj i wklej następujące polecenie. Jeśli masz już zainstalowany czekoladowa możesz pominąć ten krok.
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
   2. Następnie zainstaluj git przez kopiowania i wklejania następujące polecenie w tym samym wierszu polecenia administracyjnego
    cinst -y git
    
   3. Zamknij okno wiersza polecenia administracyjnego
 2. Otwórz dowolny istniejący projekt w IntelliJ IDEA.
 3. Następnie goto pliku -> Nowy -> Projekt z wersji Control -> GitHub
  Jak importować istniejący projekt GitHub do IntelliJ IDEA

  Jak importować istniejący projekt GitHub do IntelliJ IDEA

  1. Upewnij się, że logowanie do dialogowe GitHub ma Host: github.com
   Jak importować istniejący projekt GitHub do IntelliJ IDEA
  2. Kliknij przycisk Utwórz API Reklamowe
   1. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło github.com
   2. Prasa Login
    Jak importować istniejący projekt GitHub do IntelliJ IDEA
  3. Naciśnij ponownie Logowanie
 4. Po zalogowaniu poszerzyć GIT repozytorium URL naciskając ikonę strzałki w dół i wybierz projekt, który chcesz utworzyć
  Jak importować istniejący projekt GitHub do IntelliJ IDEA
 5. Kliknij Clone
 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit wybrać to okno

Twój projekt jest obecnie tworzony w IntelliJ IDEA z projektu w GitHub
Jak importować istniejący projekt GitHub do IntelliJ IDEA

Dodaj komentarz