Windows'da Android Studio nasıl yüklenir 10 içinde 3 kolay adım?

  1. Bir yönetici komut istemini açın
    – Sağ tıklayın pencereler düğmesini başlatmak ve seçim “Komut istemi(yönetim)”
  2. Kopya ve idari komut satırına aşağıdaki komutu yapıştırın
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
  3. Yukarıdaki komut tamamlanıncaya sonra, kopyalayıp yönetim komut satırına yüklemek aşağıdaki komutu yapıştırın. Bu kuracaktır android ortam değişkenleri içeren stüdyo ve onun tüm bağımlılıkları ve ayarlar
    choco install androidstudio -y

Yükleme tamamlandıktan sonra android stüdyo kullanıma hazırdır. Başka hiçbir adımlar gereklidir.

eylem yukarıdaki adımların bir demo için aşağıdaki videoyu izleyin.

Cevap bırakın