ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನ Android ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೈಪರ್-ವಿ ದೋಷದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Hyper-V needs to be disabled to start an Android emulator in Android Studio. The fix is straight forward. Clicking the Turn off Hyper-V link and following the instructions will fix the error. Here are the instructions belowIntel HAXM is required to run this AVD. Android Emulator is incompatible with Hyper-V. Unfortunately, you cannot have

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

How to check the latest SDK version for updating the build.gradle(Module: app) file in Android Studio?

Here are the instructions, if you need to update the build.gradle(Module: app) file to the latest SDK version. Open SDK Manager (Click or Tools -> Android -> SDK Manager) Choose the SDK Tools Tab Check the Show Package Details Checkbox Use the highest installed version Update the build.gradle(Module: app) file, in particular the value for

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು