តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​រត់​ជា​មួយ​ក្រុមហ៊ុន​រុករក​រ៉ែ Bitcoin ដែល​ជា​ការ​បម្រើ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ក្នុង Windows មួយ?

This steps show how to run cgminer as a service on windows. Therefore as soon as windows has been booted the miner will start mining for BitCoins. ខាង​ក្រោម​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ជំហាន​ដើម្បី​រត់​ជា​មួយ​ក្រុមហ៊ុន​រុករក​រ៉ែ Bitcoin ជា​សេវា​មួយ: Download BitMoose Unzip and move the unzipped folder to the root of your c:/ ដ្រាយ…

អាន​បន្ថែម