லினக்ஸ் கோப்பு முறைமை

 

This is a quick reference to the லினக்ஸ் file system.

The common file systems used on new லினக்ஸ் installations are:

  • Ext4
  • XFS ஆனது

Ext4 என்பது சுருக்க மற்றும் தொகுதிகளை விரிவாக்க அனுமதிக்கிறது, XFS ஆனது மட்டும் தொகுதிகளில் விரிவாக்க அனுமதிக்கிறது அதேசமயம்.

 

Journalling

Ext4 மற்றும் XFS இருவரும் ஒரு கோப்பை வட்டில் சேமிப்பதை / எழுதும் போது அதாவது கோப்பு அமைப்புகள் journalling, the file system will save somewhere else temporarily until the full file has been successfully saved. It makes a log of the status of the write and will complete save operations by checking the log. This approach cuts down on corrupted files.

 

நீக்குதல் மற்றும் எடிட்டிங் கோப்புகள்

லினக்ஸ் நீக்க மற்றும் திறந்த கோப்புகளை திருத்த அனுமதிக்கிறது. This is done by still linking the files to the OS even if it deleted. You can also move files whilst being partially downloaded or delete programs that are currently running without crashing.

 

துண்டு துண்டாக

லினக்ஸ் கோப்பு முறைமைகளை வன் வட்டில் கோப்புகளை இடையே போதிய இடத்தை வைத்து துண்டாக்கும் குறைக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. This allows files to grow and still be written to the same location on the hard disk. Overtime though the file system can become fragmented where tools are provided for de-fragmentation.

 

 

 

 

ஒரு பதில் விடவும்