តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចេញពីរបៀបធ្វើមាត្រដ្ឋានតាមរបស់ VirtualBox?

គ្រាប់ចុចម៉ាស៊ីនចុច + គ ( លំនាំដើម: ស្តាំ បញ្ជា + )

បន្សំគ្រាប់ចុចបិទបើករបៀបធ្វើមាត្រដ្ឋានខាងលើនៅលើ / បិទ.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ