ដោយឥតគិតថ្លៃ£ 5 ស៊ីមកាត PAYG សម្រាប់ iPhone 6S បូក, សំរាប់ iPad, គែមទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S7 & ក្រុមហ៊ុន LG G5

 

ទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃមិត្តរួមរបស់អ្នកផងដែរដោយឥតគិត£ 5 ឥណទាន, when you order this free PAYG SIM card.

You will be sent a SIM card to fit any smartphonetablet, including the ទូរស័ព្ទ iPhone, សំរាប់ iPad, ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S7, ក្រុមហ៊ុន LG G5 & ទូរស័ព្ទ Sony Xperia Z5.

ដើម្បីទទួលបានស៊ីមកាតដោយឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកនិង£ 5 ឥណទាន, សូមចុចប៊ូតុងខាងក្រោម…

 

Get a free giffgaff Sim

 

 

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ