How to configure the Windows Defender Firewall for sharing drives in Docker?

Docker prevents sharing drives and presents the Firewall detected dialog. “A firewall is blocking file Sharing between Windows and the containers. See documentation for more info.To prevent the above, set up the Windows Defender Firewall to allow the port 445 TCP connection. By default the Windows Defender Firewall blocks TCP port 445 connections. The

Read More

Նախաձեռնությունը Q Review – Հաջորդ մեծ Թվային արժույթ?

Որն է նախաձեռնություն Q?   Նախաձեռնությունը Q մի նախագիծ, որի նպատակն է ստեղծել աշխարհի լավագույն վճարման եղանակը. Միջեւ տարբերությունը այս եւ cryptocurrency ծրագրերի է, որ նախաձեռնությունը Q ունի ռազմավարություն հասցեականության վաղ որդեգրողների. Այն սկսել է դա քարոզարշավը մեկնարկում է հրավիրում միայն մոդելը, and has started giving away huge amounts of

Read More