តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​បង្កប់​ពុម្ពអក្សរ​នៅក្នុង PowerPoint ការិយាល័យ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft 2016

In order to edit a Powerpoint file on multiple computers, the font file should be embedded in the Powerpoint file, so that you don’t have to download each font file on every computer when editing.

Follow the following instructions to embed the fonts ក្នុង Powerpoint 2016.

  1. ជ្រើសរើស​ឯកសារ
  2. សូម​ចុច​រក្សាទុក​ជា​និង​ជ្រើស​ទីតាំង​ដែល​អ្នក​ចង់​រក្សាទុក​ទៅ​ក្នុង
  3. សូម​ចុច​ឧបករណ៍​ដែល​ចុះ​ហើយ​ជ្រើស​រក្សាទុក​នូវ​ជម្រើស
  4. ពី​បង្អួច​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​ការ​រក្សាទុក​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​នៅ​លើ​ម៉ឺនុយ​ខាង​ឆ្វេង
  5. The select the checkbox from the last option embed fonts in the file

Powerpoint embed fonts

6. ចុច​យល់ព្រម​ហើយ​បន្ទាប់​មក​រក្សា​ទុក

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ