តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចេញពីរបៀបធ្វើមាត្រដ្ឋានតាមរបស់ VirtualBox?

The scaled mode uses a toggle keyboard shortcut Host Key + . By default the Host Key in របស់ VirtualBox is the right Ctrl key on លីនុច និង ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows. On Mac it is the left Command Key. If you have changed your Host key you can check it by going to File -> Preferences -> Input -> Virtual Machine -> Host Key Combination .

If you are in scaled mode pressing the Host Key + will exit scaled mode.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ