តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្នភាព BIOS នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​យួរ​ដៃ M7 ច្រណែន​ក្រុមហ៊ុន HP?

ចាប់​ផ្តើ​ម​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ចុច​គ្រាប់​ចុច F10 នេះ.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ