ពិន​បង្អួច​ដើម្បី​ស្នាក់នៅ​តែង​តែ​នៅ​លើ​កំពូល​លើ Windows 8 និង 8.1

Pinning a window to stay always on top can be handy when copying and pasting from one application to another.

The one that does the job is DeskPins which allows to pin the window by pressing Ctrl + F12. រូប​តំណាង​ម្ជុល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​កំពូល​ស្ដាំ​នៃ​បង្អួច​បង្រួម. Once the window is pinned then pressing Ctrl + F12 will unpin the Window.

The filesize of this software is just 586kb!

Go to the download page

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ