តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវាយសញ្ញាផោនផោន (£) ការប្រើប្រាស់ក្តារចុចអាមេរិក, នៅក្នុង Windows 10?

នៅលើប្លង់ក្តារចុចអាមេរិកនៅទីនោះគឺជាគន្លឹះ£ទេ. ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបាននិមិត្តសញ្ញាដែលវាត្រូវបានទាមទារឱ្យចុចបន្សំគ្រាប់ចុចមួយចំនួន.

ដើម្បីទទួលបានជានិមិត្តរូប£បានវាយនៅលើអេក្រង់, ធ្វើដូចខាងក្រោម:

សង្កត់ ALT គន្លឹះនិងប្រភេទ 0163

ចំណាំ: ខាងលើនេះនឹងធ្វើការតែដោយប្រើគ្រាប់ចុចបន្ទះលេខជាមួយលេខនៅលើ.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ