ធ្វើឱ្យទាន់សម័យកម្មវិធី Adobe Flash Player នៅក្នុង Google Chrome ដោយដៃ

You can update Adobe ភ្ល Player in Google កម្មវិធី Chrome using the following steps:

 1. Type chrome://សមាសភាគ / នៅក្នុងរបារអាសយដ្ឋាននៅក្នុង Chrome
  របារអាសយដ្ឋានរបស់ Chrome

    

 2. សែ្វងរកកម្មវិធី Adobe Flash Player នៅក្នុងបញ្ជី
  Adobe Flash Player របស់ Chrome សៀវភៅដៃធ្វើឱ្យទាន់សម័យ

    

 3. ចុច 'ពិនិត្យមើលសម្រាប់ការធ្វើឱ្យទាន់សម័យ’ ប៊ូតុងនៅក្រោមកម្មវិធី Adobe Flash Player. This will check for an update and update Adobe Flash Player to the latest version.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ