कसरी ब्याच पुन: नामकरण regex प्रयोग विन्डोज PowerShell मा फाइलनाम भाग?

यो उदाहरण मा, हामी संग छ 6 मिति र तल फाइलनाम संग तल फाइलहरू: Mode LastWriteTime Length Name —- ————- —— —- -a—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Bank Statement 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Bank Statement 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Bank Statement 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

थप पढ्नुहोस्

एक फोल्डर / फोल्डर / निर्देशिका नाम संग Windows Powershell आज मिति रूपमा निर्देशिका कसरी सिर्जना गर्ने?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) यसलाई मा माथि पूर्ण रुप हो हो… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

थप पढ्नुहोस्

How to get help and find aliases of commands in Windows Powershell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. उपनाम: रास, dir Get-Alias To find the alias of a command

थप पढ्नुहोस्