Как да инсталирате Android Studio в Windows 10 аз н 3 лесни стъпки?

  1. Отваряне на административно команден ред
    – Натиснете десния бутон на прозорци бутона старт и изберете “Командния ред(Admin)”
  2. Копирайте и поставете следната команда в командния ред на административния
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
  3. След по-горе команда завършва, копирате и поставите следния инсталирате команда в командния ред административния. Това ще инсталира андроид студио и всичките му зависимости и настройки, включително на околната среда променливи
    choco install androidstudio -y

След завършване на инсталацията андроид студио е готов за употреба. Не се изискват други стъпки.

Вижте видеото по-долу за демонстрация на горните стъпки в действие.

Вашият коментар