જેમ કે ઇબે પર કંપની નોંધણી નંબર તરીકે કંપની માહિતી ઉમેરવા અથવા બદલવા માટે કેવી રીતે?

ઉમેરી રહ્યા છે કે કંપની માહિતી બદલવા ઇબે પર શોધી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. બિઝનેસ વેચનાર માહિતી ઉમેરવા અથવા બદલવા માટે નીચેના પગલાંઓને અનુસરો. મારા ઇબે પર જાઓ (જો જરૂરી હોય તો લૉગિન) સાઇટ પસંદગીઓ સાઇટ પસંદગીઓ એકાઉન્ટ ટેબ પર માઉસ કર્સરને હૉવર કરો અને ડાબી પર મેનુ માંથી બિઝનેસ માહિતી ક્લિક કરો…

વધુ વાંચો