ફોલ્ડર / Windows PowerShell આજના તારીખ તરીકે ફોલ્ડર / ડિરેક્ટરીની નામ સાથે ડિરેક્ટરીમાં કેવી રીતે બનાવવા?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) તે ઉપર સંપૂર્ણ સ્વરૂપ છે… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

વધુ વાંચો

How to get help and find aliases of commands in Windows Powershell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. Alias: LS, dir Get-Alias To find the alias of a command

વધુ વાંચો