એચટીસી વન એમ 7 એચટીસી સેન્સ 6.0 6.09.401.10 , Android 4.4.3 અપડેટ કરો

એચટીસી એચટીસી સેન્સ સુધારા બહાર પાડી છે 6.0 અને , Android 4.4.3 સોફ્ટવેર.

આ સુધારા આવૃત્તિ છે 6.09.401.10.

This update looks like it is mainly fixes for some of the apps on the એચટીસી એક M7.

નીચેના સુધારાઓ એચટીસી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે:

  • સ્ટ્રીમિંગ સેવા સુધારો
  • ડેટા રોમિંગ સુયોજનો સુધારો
  • બેકઅપ / સુધારો પુનઃસ્થાપિત
  • બ્રાઉઝર સુધારો

Screenshot_2014-10-29-10-05-44

નીચે અપડેટ પછી સોફ્ટવેર જાણકારી છે:

Screenshot_2014-10-29-11-43-51

One thought on “એચટીસી વન એમ 7 એચટીસી સેન્સ 6.0 6.09.401.10 , Android 4.4.3 અપડેટ કરો

  1. Jamie

    My wife and I encountered problems with this update where you can’t hear or be heard on phone calls. The safe mode trick doesn’t work either

  2. Michel

    The lifetime of my battery is now 25% as before the update. With no activity the batery is empty after 6 કલાક!!!!

એક જવાબ છોડો