પાથ વિન્ડોઝ પર debug.keystore માટે 10 Android સ્ટુડિયો એપ્લિકેશન વિકાસ માટે પીસી

In , Android app development, you may need the path to the debug.keystore file.

The following is the path to the debug.keystore file on a વિન્ડોઝ 10 PC:

%USERPROFILE%/., Android/debug.keystore

એક જવાબ છોડો