Πώς να εγκαταστήσετε το Android Studio στα Windows 10 σε 3 εύκολα βήματα?

  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών διαχείρισης
    Right click the παράθυρα start button and choose “Γραμμή εντολών(διαχειριστής)”
  2. Copy and paste the following command into the administrative command prompt
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
  3. Μετά τα παραπάνω ολοκλήρωση της εντολής, αντιγραφή και επικόλληση του παρακάτω εγκαταστήσετε εντολή στη γραμμή εντολών διοικητικές. This will install Android studio and all it’s dependencies and settings including the environment variables
    choco install androidstudio -y

After the installation completes Android studio is ready to use. No other steps are required.

Check out the video below for a demo of the above steps in action.

Αφήστε μια απάντηση