Yuav ua li cas mus pib, nres, restart thiab daim ntawv teev cov kev pab cuam nyob rau hauv Debian Linux?

Koj yuav tsum tau yuav tsum tau hauv paus rau txim tuag rau nram qab no commands ntse. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Read More

Yuav ua li cas mus ntxiv / tshem tawm cov neeg siv, hloov password, create, edit groups and create sudo user on Debian linux?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -d: siv cov nyuv li cov delimeter, -F1 tau tus thawj teb. You must be root for the following su Add new user adduser username

Read More