چگونه برای ایجاد یک پوشه / دایرکتوری با نام پوشه / دایرکتوری را به عنوان تاریخ امروز در Windows PowerShell?

نیکل آن را د (از تاریخ).متد toString(، dd.M.yy،) در بالا در آن به صورت کامل است… جدید مورد دایرکتوری -itemtype (از تاریخ).متد toString(، dd.M.yy،)…

ادامه مطلب

چگونه می توانید کمک و پیدا کردن نام های مستعار از دستورات در Windows PowerShell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. نام مستعار: LS, dir Get-Alias To find the alias of a command

ادامه مطلب