چگونه به رفع شبیه ساز آندروید اندروید استودیو با خطا از Hyper-V ناسازگار است

Hyper-V needs to be disabled to start an Android emulator in Android Studio. تعمیر مستقیم به جلو است. با کلیک بر روی خاموش لینک Hyper-V و پیروی از دستورالعمل های خطا رفع. در اینجا دستورالعمل های زیر را می… اینتل HAXM مورد نیاز برای اجرای این AVD. Android Emulator is incompatible with Hyper-V. متاسفانه, you cannot have

ادامه مطلب

چگونه برای پیکربندی صحیح یک پروژه Kotlin در اینتلیج آیدیا?

You may have to configure your Kotlin project in IntelliJ IDEA, for example for a project that you have imported from Github. Without the correct configuration the project will not compile/run or you may get error messages such as ‘AppKt not found in moduleor your main method cannot be found. The following steps will

ادامه مطلب

چگونه برای ایجاد یک پروژه در GitHub موجود در اینتلیج آیدیا?

Here are the steps for creating a new project from an existing GitHub project in IntelliJ IDEA. در این مثال از یک پروژه Kotlin, هر چند مراحل همین کار را برای هر نوع پروژه می. اطمینان حاصل کنید که نصب دستگاه گوارش. اگر شما در حال حاضر دستگاه گوارش نصب و سپس حرکت به مرحله #2. You can install git

ادامه مطلب