چگونه به دسته ای بخشی از نام فایل در Windows PowerShell با استفاده عبارت منظم تغییر نام?

در این مثال, ما داریم 6 فایل های زیر را با تاریخ و نام فایل زیر: حالت LastWriteTime نام طول —- ————- —— —- -a—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 بانک -a بیانیه 298.67.pdf—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 بانک -a بیانیه 134.74.pdf—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 بانک -a بیانیه 123.43.pdf—- 10/06/2018 12:41…

ادامه مطلب

چگونه به سوار ذخیره سازی با استفاده از MTP در TWRP با استفاده از LeEco لو حداکثر 2 گوشی های هوشمند در ویندوز 10?

Update TWRP Ensure to have the latest version of TWRP Download the latest version of TWRP for Le Max 2 here Ensure your phone is booted into Android OS Copy the downloaded file to the root of the data partition Boot in TWRP (در قدرت + دوره بالا) Select Install Press the Install Image button

ادامه مطلب