فایل سیستم لینوکس

 

This is a quick reference to the لینوکس file system.

The common file systems used on new لینوکس installations are:

  • EXT4
  • XFS

فایل سیستم Ext4 اجازه می دهد تا به کوچک و گسترش حجم, در حالی که XFS تنها اجازه می دهد به گسترش حجم.

 

ژورنالینگ

هر دو ext4 و XFS می ژورنالینگ فایل سیستم که به معنی هنگام نوشتن / صرفه جویی در فایل را به یک دیسک, the file system will save somewhere else temporarily until the full file has been successfully saved. It makes a log of the status of the write and will complete save operations by checking the log. This approach cuts down on corrupted files.

 

حذف و ویرایش فایل های

لینوکس اجازه می دهد تا به حذف و ویرایش فایل های باز. This is done by still linking the files to the OS even if it deleted. You can also move files whilst being partially downloaded or delete programs that are currently running without crashing.

 

تکه تکه شدن

فایل سیستم های لینوکس طراحی شده اند برای به حداقل رساندن تکه تکه شدن با نگه داشتن فضای کافی بین فایل های بر روی دیسک سخت. This allows files to grow and still be written to the same location on the hard disk. Overtime though the file system can become fragmented where tools are provided for de-fragmentation.

 

 

 

 

پاسخ دهید