استفاده از ابزار برش را به تصاویری از منوهای زمینه کلیک راست در ویندوز 8.1

When using the taking screenshots of right click context menus in the snipping tool in ویندوز 8.1 using the GUI will close the context menu. You end up getting a screenshot of the screen without the context menu.

The snipping tool is capable of taking the screenshot with the context menu but only by using the keyboard shortcut Ctrl + Print Screen. This shortcut may also use the fn (کنترل + Print Screen + FN) key on some keyboards.

  1. Open the snipping tool
  2. Open the relevant context menu using right click
  3. Press the screenshot keyboard shortcut Ctrl + Print Screen

پاسخ دهید