Shto SkyFonts Fonts në Inkscape

Use the following steps to add fonts to inkscape Make sure inkscape is closed Navigate to the install path of inkscape (usually C:\Program Files\Inkscape) Go to the \etc\fonts\conf.d directory Open 51-local.conf in notepad++ (Notepad ose editor teksti tjetër është e mirë, në qoftë se ju nuk keni Notepad ++) Add the following line under the <përfshijnë ignore_missing =”po”>local.conf</përfshijnë> linjë: <ju>C:\Users\{përdorues}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</ju> Make sure to

Read More