Shto SkyFonts Fonts në Inkscape

Use the following steps to add fonts to inkscape

 1. Make sure inkscape is closed
 2. Shkoni tek instaluar rrugën e Inkscape (usually C:\Program Files\Inkscape)
 3. Go to the \etc\fonts\conf.d directory
  Inkscape konfigurimit font fotografi
 4. Open 51-local.conf në Notepad ++ (Notepad ose editor teksti tjetër është e mirë, në qoftë se ju nuk keni Notepad ++)
 5. Add the following line under the <përfshijnë ignore_missing =”po”>local.conf</përfshijnë> linjë:
  <ju>C:\Users\{përdorues}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</ju>

  Sigurohuni që të ndryshojë rrugën në rrugën fonts që ju dëshironi të shtoni

  Inkscape Skyfonts

 6. Save file dhe afër

Tani kur ju filloni Inkscape font juaj duhet të përfshihen.