Како да се создаде папката / директориум со име на папка / директориумот е како денешниот датум во Windows PowerShell?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) Погоре во тоа е целосна форма е… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

Прочитај повеќе

Како да се помогне и да се најде адреси на командите во Windows PowerShell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. алијас: ls, dir Get-Alias To find the alias of a command

Прочитај повеќе