Kinh doanh thông minh là gì (BI / BW)?

Kinh doanh thông minh là chuyển đổi dữ liệu mà một cửa hàng kinh doanh tại đó là cơ sở dữ liệu, và làm cho nó hữu ích. Dữ liệu điển hình được tranformed là dữ liệu giao dịch như dữ liệu bán hàng. Đối với một doanh nghiệp từng dữ liệu bán hàng cá nhân không phải là rất hữu ích, nhưng tổng hợp số liệu này (summerising dữ liệu) có thể mang lại một số kết quả mạnh mẽ cho các quyết định kinh doanh…

Đọc thêm