Làm thế nào để sửa chữa các Node JS “Lỗi cú pháp: nhập khẩu thẻ bất ngờ” khi sử dụng module JavaScript

Để nút để module xuất khẩu, bạn phải gán mỗi chức năng, đối tượng hoặc biến, mà đòi hỏi phải được xuất khẩu, như thuộc tính của đối tượng modules.exports.   Exporting In this example the module file is robot.js. mỗi chức năng, object or variable we would like to make available to other files we make them properties

Đọc thêm

Làm thế nào để có được lưu lượng truy cập ngay lập tức / khách truy cập vào trang web của bạn?

You have built your website but it is not generating enough visitors as you would have expected. You have written blogs and paid for SEO but still the traffic is low. PTC ads on Google are too expensive and is not worth pursuing. On Google Paid to Click ads can cost as much as £15

Đọc thêm