Làm thế nào để cài đặt và thiết lập máy chủ SSH trên Fedora 26

Theo mặc định, máy chủ SSH nên đã được cài đặt và có sẵn trên Fedora 26. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra nếu máy chủ SSH được cài đặt. Nếu nó được cài đặt, chúng tôi sẽ kích hoạt nó khác chúng tôi sẽ cài đặt sau đó kích hoạt nó. Use root user su Check if the SSH server is installed service sshd status If you

Đọc thêm