Làm thế nào để mở trình quản lý file của Ubuntu như admin(nguồn gốc)?

quản lý file của Ubuntu được gọi là Nautilus. Lệnh sau sẽ mở Nautilus như gốc từ nhà ga. Nautilus sẽ mở ra bắt đầu từ năm nautilus thư mục home sudo người dùng Để Nautilus mở root với thư mục làm việc hiện tại của thiết bị đầu cuối, thêm một dấu chấm để lệnh trên. sudo nautilus …

Đọc thêm

Làm thế nào để thiết lập iptables để khôi phục lại tự động khởi động lại vào trong CentOS Linux?

Sau khi thiết lập các quy tắc iptables kiểm tra xem chúng! iptables -S At this stage your iptables rules should be showing.   iptables tiếp theo cần phải được cài đặt như một dịch vụ và sau đó là dịch vụ iptables cần được bắt đầu vào khởi động lại. Then rules need to be saved so that they persist on reboot Change to

Đọc thêm

Làm thế nào để bắt đầu, dừng lại, dịch vụ khởi động lại và danh sách trong Debian Linux?

Bạn cần phải được root để thực hiện các lệnh sau thành công. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Đọc thêm