Làm thế nào để đổi tên hàng loạt là một phần của tên tập tin trong Windows PowerShell bằng Regex?

Trong ví dụ này, chúng ta có 6 file dưới đây với ngày tháng và tên tập tin dưới đây: Chế độ LastWriteTime Tên Chiều dài —- ————- —— —- -một—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Ngân hàng -a Tuyên Bố 298.67.pdf—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Ngân hàng -a Tuyên Bố 134.74.pdf—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Ngân hàng -a Tuyên Bố 123.43.pdf—- 10/06/2018 12:41…

Đọc thêm

Làm thế nào để gắn kết lưu trữ sử dụng MTP trong TWRP sử dụng LeEco Lê Max 2 điện thoại thông minh trong Windows 10?

Update TWRP Ensure to have the latest version of TWRP Download the latest version of TWRP for Le Max 2 here Ensure your phone is booted into Android OS Copy the downloaded file to the root of the data partition Boot in TWRP (Bật nguồn + Tăng âm lượng) Select Install Press the Install Image button

Đọc thêm