Làm thế nào để có được sự giúp đỡ và tìm bí danh của lệnh trong Windows Powershell?

A command in Powershell can have one or many alias. Một bí danh là lệnh nhưng trong một hình thức ngắn và chủ yếu là viết tắt. Một số bí danh được thực hiện để phù hợp với lệnh bash.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. tên giả: ls, dir Get-Alias To find the alias of a command

Đọc thêm