C # đại biểu hướng dẫn và ví dụ

C # đại biểu cho phép sử dụng một phương pháp như một đối tượng. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể vượt qua phương pháp này như một cuộc tranh cãi với một số phương pháp khác. Này được thực hiện bằng cách chỉ một đại biểu cho một phương pháp và thông qua các đại biểu như một cuộc tranh cãi. Then using the delegate you are able to call the method

Đọc thêm