Làm thế nào để bắt đầu, dừng lại, dịch vụ khởi động lại và danh sách trong Debian Linux?

Bạn cần phải được root để thực hiện các lệnh sau thành công. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Đọc thêm

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình máy chủ SSH trên Debian Linux?

Installing and testing the SSH Server You will need to be root to do the followingsu Install SSH Server apt install openssh-server Check if the server process exists. Điều này cho thấy tiến trình cài đặt diễn ra tốt đẹp. ps -A | grep sshd Output (hoặc tương tự): 1753 ? 00:00:00 sshd Install SSH Client to check the

Đọc thêm

Làm thế nào để thêm / xóa người dùng, đổi mật khẩu, tạo nên, chỉnh sửa nhóm và tạo người dùng sudo trên Linux Debian?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -d: sử dụng ruột như delimeter, -f1 được trường đầu tiên. You must be root for the following su Add new user adduser username

Đọc thêm