Làm thế nào để bắt đầu, dừng lại, dịch vụ khởi động lại và danh sách trong Debian Linux?

Bạn cần phải được root để thực hiện các lệnh sau thành công. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Đọc thêm

Làm thế nào để thêm / xóa người dùng, đổi mật khẩu, tạo nên, chỉnh sửa nhóm và tạo người dùng sudo trên Linux Debian?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -d: use colon as the delimeter, -f1 get the first field.   You must be root for the following su Add new user

Đọc thêm