Làm thế nào để thiết lập iptables để khôi phục lại tự động khởi động lại vào trong CentOS Linux?

Sau khi thiết lập các quy tắc iptables kiểm tra xem chúng! iptables -S At this stage your iptables rules should be showing.   iptables tiếp theo cần phải được cài đặt như một dịch vụ và sau đó là dịch vụ iptables cần được bắt đầu vào khởi động lại. Then rules need to be saved so that they persist on reboot Change to

Đọc thêm

Làm thế nào để bắt đầu, dừng lại, dịch vụ khởi động lại và danh sách trong Debian Linux?

Bạn cần phải được root để thực hiện các lệnh sau thành công. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Đọc thêm

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình máy chủ SSH trên Debian Linux?

Installing and testing the SSH Server You will need to be root to do the followingsu Install SSH Server apt install openssh-server Check if the server process exists. Điều này cho thấy tiến trình cài đặt diễn ra tốt đẹp. ps -A | grep sshd Output (hoặc tương tự): 1753 ? 00:00:00 sshd Install SSH Client to check the

Đọc thêm