Làm thế nào để sửa chữa thiếu hoặc không làm việc New Folder và New menu ngữ cảnh mục trong Windows 10 Explorer và Desktop?

The problems Right clicking in Windows Explorer or Windows Desktop does not show theNewentry in the context menu. Creating a New item from the Home tab in the toolbar, in Windows Explorer does not work. Using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+n, should have created a new folder, but on your PC it does not

Đọc thêm

Làm thế nào để khắc phục & phục hồi lại thiếu an ninh, Chia sẻ và Customize Tabs trong Folder Properties trong Windows 10

To reinstate all or any of the tabs requires editing the registry. All the edits can be done in the same location in the registry. To open the registry: Win chính + R regedit -> OK The registry should be open. Make sure the address bar is showingView -> Address Bar Paste

Đọc thêm

Làm thế nào để thiết lập Cmder để chạy Windows PowerShell tại Cmder Startup với hồ sơ người dùng của bạn như thư mục làm việc hiện tại trong Windows 10

Các bước sau đây sẽ cho phép PowerShell tại Cmder ra mắt, với đường dẫn thiết lập để% userprofile% của bạn. Nếu bạn đã sử dụng một menu ngữ cảnh, điều này sẽ không can thiệp vào chức năng menu ngữ cảnh của. Đảm bảo PowerShell là nhiệm vụ mặc định trong Cmder.menu -> cài đặt -> startupEnsure nhiệm vụ quy định là Powershell và sau đó Lưu các thiết lập.   Điều hướng…

Đọc thêm