Làm thế nào để đổi tên hàng loạt là một phần của tên tập tin trong Windows PowerShell bằng Regex?

Trong ví dụ này, chúng ta có 6 file dưới đây với ngày tháng và tên tập tin dưới đây: Chế độ LastWriteTime Tên Chiều dài —- ————- —— —- -một—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Ngân hàng -a Tuyên Bố 298.67.pdf—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Ngân hàng -a Tuyên Bố 134.74.pdf—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Ngân hàng -a Tuyên Bố 123.43.pdf—- 10/06/2018 12:41…

Đọc thêm

Làm thế nào để có được sự giúp đỡ và tìm bí danh của lệnh trong Windows Powershell?

A command in Powershell can have one or many alias. Một bí danh là lệnh nhưng trong một hình thức ngắn và chủ yếu là viết tắt. Một số bí danh được thực hiện để phù hợp với lệnh bash.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. tên giả: ls, dir Get-Alias To find the alias of a command

Đọc thêm