Làm thế nào để thêm hoặc thay đổi thông tin công ty như số đăng ký công ty trên Ebay?

Thêm hoặc thay đổi thông tin công ty khó có thể tìm thấy trên Ebay. Sử dụng các bước sau để thêm hoặc thay đổi thông tin người bán kinh doanh. Tới Ebay của tôi (Đăng nhập nếu cần) Di con trỏ chuột lên tab Tài khoản và nhấp vào Thông tin kinh doanh Từ menu bên trái chọn Site Preferences Từ Preferences Site…

Đọc thêm