Làm thế nào để kích hoạt tính năng ngủ đông trên Windows 8 và Windows 8.1?

Khi bạn nhấn nút nguồn trên Windows 8 và Windows 8.1, bạn sẽ thấy các tùy chọn ngủ, Shut Down and Restart but the hibernate option is missing. This is because the option is disabled by default. I find hibernate a useful feature on a laptop as it shuts down the laptop whilst saving the

Đọc thêm