Thêm SkyFonts Fonts để Inkscape

Sử dụng các bước sau để thêm phông chữ đến Inkscape

 1. Bảo đảm Inkscape bị đóng
 2. Điều hướng đến đường dẫn cài đặt của Inkscape (thường là C:\Program Files\Inkscape)
 3. Go to the \etc\fonts\conf.d directory
  file cấu hình phông chữ Inkscape
 4. Mở 51-local.conf trong notepad ++ (notepad hoặc soạn thảo văn bản khác là tốt, nếu bạn không có notepad ++)
 5. Thêm dòng sau dưới <bao gồm ignore_missing =”Vâng”>local.conf</bao gồm> hàng:
  <bạn>C:\Users\{người sử dụng}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</bạn>

  Hãy chắc chắn để thay đổi đường dẫn đến đường dẫn phông chữ mà bạn muốn thêm

  Inkscape Skyfonts

 6. Lưu file và đóng

Bây giờ khi bạn bắt đầu Inkscape phông chữ của bạn nên được bao gồm.

Gửi phản hồi