Thêm SkyFonts Fonts để Inkscape

Sử dụng các bước sau để thêm phông chữ để Inkscape Hãy chắc chắn rằng Inkscape là đóng Điều hướng đến đường dẫn cài đặt của Inkscape (thường là C:\Program Files\Inkscape) Go to the \etc\fonts\conf.d directory Open 51-local.conf in notepad++ (notepad hoặc soạn thảo văn bản khác là tốt, nếu bạn không có notepad ++) Thêm dòng sau dưới <bao gồm ignore_missing =”Vâng”>local.conf</bao gồm> hàng: <bạn>C:\Users\{người sử dụng}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</bạn> Hãy chắc chắn để…

Đọc thêm