Làm thế nào để mở trình quản lý file của Ubuntu như admin(nguồn gốc)?

quản lý file của Ubuntu được gọi là Nautilus. Lệnh sau sẽ mở Nautilus như gốc từ nhà ga. Nautilus sẽ mở ra bắt đầu từ năm nautilus thư mục home sudo người dùng Để Nautilus mở root với thư mục làm việc hiện tại của thiết bị đầu cuối, thêm một dấu chấm để lệnh trên. sudo nautilus …

Đọc thêm

Làm thế nào để thêm một địa chỉ IP tĩnh cho một bản phân phối Linux như Debian chạy như một VPS trên VirtualBox

Ensure the VM is powered off Configure the Network Settings -> Network Ensure Adapter 1 được gắn vào NAT và Adaptor 2 is attached to Host-only Adapter Ensure your host’s IP is set similar to the following Get the names of your network interfaces, make a note of them ip addr

Đọc thêm

Làm thế nào để cài đặt Oracle VM VirtualBox Guest Additions trên Debian Linux?

The VirtualBox Guest Additions consist of device drivers and system applications that optimize the operating system for better performance and usability. The most useful features of Guest Additions are the installation of drivers for the graphics and seamless mouse capture/release.   Insert the Guest Additions CD Image Insert -> Insert Guest Additions CD image…  …

Đọc thêm