Làm thế nào để sửa chữa vấn đề Google Play Services đã dừng lại ở hệ điều hành Lineage 15.1?

Cài đặt phiên bản mới nhất của dịch vụ Google Play

Bạn có thể thử để cài đặt phiên bản mới nhất của Dịch vụ Google Play

 

Cài đặt lại hệ điều hành Lineage và GApps

Nếu điều đó không làm việc, cài đặt lại hệ điều hành Lineage 15.1, sau đó cài đặt GApps thẳng sau khi cài đặt hệ điều hành Lineage, mà không cần khởi động lại điện thoại

Một suy nghĩ về "Làm thế nào để sửa chữa vấn đề Google Play Services đã dừng lại ở hệ điều hành Lineage 15.1?

  1. ShahJahan

    Good Problem Resolved! I have been trying to resolve this issue but couldn’t found any solution, this link did work

Gửi phản hồi