Làm thế nào để thiết lập Cmder để chạy Windows PowerShell tại Cmder Startup với hồ sơ người dùng của bạn như thư mục làm việc hiện tại trong Windows 10

The following steps will enable PowerShell tại Cmder launch, with the path set to your %userprofile%If you have used a context menu, điều này sẽ không can thiệp vào chức năng menu ngữ cảnh của.

 1. Ensure PowerShell is the default task in Cmder.
  menu -> settings -> startup
  Ensure the specified task is Powershell and then Save settings.
  CMDER startup task

   

 2. Navigate to your Cmder installation location and right click cmder.exe and click copy.
  Cmder install location

   

 3. Go to your desktop, then right click, and then choose paste shortcut.

   

 4. Right click on the newly created shortcut and choose Properties.

   

 5. Add the following to the end of the Target property after the double quote
  Cmder.exe" /start "%userprofile%"
  Nhấn OK

   

Double click the Cmder shortcut and PowerShell will launch with your user profile as the present working directory.

You can also pin the short cut to the Start menu by right clicking it, and choosing Pin to Start.

Gửi phản hồi