Làm thế nào để gõ dấu hiệu pound GBP (£) sử dụng bàn phím US, trong Windows 10?

Trên một bố trí bàn phím Mỹ không có phím £. Để có được những biểu tượng đó là cần phải bấm một số tổ hợp phím. Để có được biểu tượng £ gõ trên màn hình, làm như sau: Giữ phím ALT và gõ 0163 chú thích: Ở trên sẽ chỉ làm việc sử dụng các phím số pad…

Đọc thêm

Làm thế nào để gõ dấu hiệu pound GBP (£) sử dụng bàn phím US, trong Windows 8 và Windows 8.1?

Trên một bố trí bàn phím Mỹ không có phím £. Để có được những biểu tượng đó là cần phải bấm một số tổ hợp phím. Để có được biểu tượng £ gõ trên màn hình, làm như sau: Giữ phím ALT và gõ 0 1 6 3 chú thích: Ở trên sẽ chỉ làm việc bằng cách sử dụng…

Đọc thêm