Làm thế nào để gõ dấu hiệu pound GBP (£) sử dụng bàn phím US, trong Windows 10?

Trên một bố trí bàn phím Mỹ không có phím £. Để có được những biểu tượng đó là cần phải bấm một số tổ hợp phím.

Để có được biểu tượng £ gõ trên màn hình, làm như sau:

Giữ ALT key hoặc kiểu 0163

chú thích: Ở trên sẽ chỉ làm việc sử dụng các phím số pad với Num Lock trên.

Gửi phản hồi